OIV – obvezne izbirne vsebine programa gimnazija 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so del gimnazijskega predmetnika z drugačnimi vsebinami in načinom izvedbe glede na redne predmete. Za dijake predstavljajo možnost pridobivanja novih znanj in spretnosti ter razvijanje individualnih talentov po lastnih željah.

Dejavnosti OIV ponudi šola dijakom z veliko mero avtonomije, skladno z Letnim delovnim načrtom, izvaja pa jih praviloma v strnjeni obliki. Opredeljuje jih Zakon o gimnazijah in jih morajo dijaki opraviti v predpisanem številu do zaključka posameznega letnika oz. šolanja. V prvem, drugem in tretjem letniku obsegajo po 90 ur, v četrtem letniku pa 30 ur.

ID – interesne dejavnosti programa predšolska vzgoja

Interesne dejavnosti (ID) so del programa srednjega strokovnega izobraževanja.

III. gimnazija Maribor sama določi obliko in način izvedbe vsebin, dijak pa jih je dolžan opraviti v predpisanem številu ur do zaključka posameznega letnika oz. šolanja. Opredeljuje jih Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v delih za srednje strokovno izobraževanje.

Interesne dejavnosti v programu predšolska vzgoja obsegajo skupaj 352 ur; dijaki opravijo od 1. do 3. letnika po 96 ur, v četrtem letniku pa 64 ur vsebin. Ure so organizirane v vsebinske sklope in se izvajajo v čim bolj strnjeni obliki izven rednih ur pouka.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

Obvezni del vsebin, ki jih pripravimo na šoli, tudi z obširnejšimi oblikami in vsebinami, je organiziran po posameznih letnikih skozi šolsko leto ali na posamezne, za OIV, ID določene dneve, večinoma v obliki projektov.  Več o izbirnih vsebinah je zapisano v Letnem delovnem načrtu šole. 

Šola kot prosto izbiro vsebin OIV in ID ponudi vse dodatne aktivnosti, ki jih tekom šolskega leta organizira za dijake. Dijaki jih izbirajo po Katalogu dejavnosti proste izbire OIV in ID za tekoče šolsko leto. Dijak mora opraviti najmanj  predpisano število ur proste izbire OIV, lahko pa tudi več. Presežki ur dejavnosti proste izbire se ne prenašajo v naslednje šolsko  leto.

K opravljenim uram proste izbire OIV in ID štejemo tudi udeležbo na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, pripravo nalog v okviru raziskovalne dejavnosti, priznamo pa tudi nekatere izvenšolske dejavnosti zunanjih izvajalcev (glasbena šola, aktivno delovanje v različnih športnih klubih, društvih in podobno).

KATALOG PROSTE IZBIRE 2021-2022 vsako leto ponuja pester nabor različnih vsebinskih področij:

  • kulturno (tekmovanje za Cankarjevo priznanje, abonmaji, dramski skupini, šolski časopis, bralna tekmovanja …),
  • tuji jeziki (bralna tekmovanja, tekmovanja v znanju, tečaj španščine, tečaj japonščine),
  • tekmovanja iz znanja iz skoraj vseh predmetov,
  • krožke in različne dejavnosti (naravoslovni krožki, družboslovni krožki, raziskovalna dejavnost, pop-rock delavnice, prostovoljsko delo, sproščanje in meditacija, Majske delavnice …),
  • šport (priprava na športna tekmovanja, športni tabor, plesna skupina …),
  • strokovne ekskurzije (Dunaj, München, Grčija, Istralandija, Berlin, Benetke, Ljubljana, Amsterdam …).

Število ur dejavnosti OIV in IND, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano preglednici.

Priloge:

PRIJAVNICA 1 – DEJAVNOSTI
PRIJAVNICA 2 – EKSKURZIJE
NAČRT OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI PROSTE IZBIRE
DOKAZILA O OPRAVLJENIH VSEBINAH IZBIRNEGA DELA OIV in ID

Koordinatorica OIV na šoli:
Marjana Kovačec, prof.

Koordinatorica ID na šoli:
Barbara Špilak, prof.